2016-06-17

Unai Mendizabal dala bide

Doñua: Dozena bat bertso berri
 

1-
Unai Mendizabal bertsoz,
ni toreatzeko asmoz,
nik jarritako dozena bati
erantzuten zatoz.
Irakurri ditut gogoz,
alkartu gerade txaskoz,
irakurleak baditut eta
orrek ematen dida poz.

2-
Zaude gazte eta gordin,
ez dezu nik ainbat adin,
eziñezkoa iruditzen zait
pentsatzea berdin.
Saia gaitezen alegin,
al dan gutxien utsegin,
gazte-zarretan osasuna ta
pakea izan dedin.

3-
Ezkongai edo ezkondu,
edo mutil-zar egondu,
bakoitzak bere bizimodua
bear du sakondu.
Zer gogo dun artan ondu,
maitetasunez konpondu,
ezerren paltik guk ez genduke
egingo bagendu.

4-
Nola dote ta arrio,
alkarrengan amorio,
sukalde eder, koartoak berdin,
oia eta armario.
Esaera zarrak dio,
otoitz da errosario,
egiz maitetasunik ez bada
ez dute balio.

5-
Noranaitara joanik,
eztai egun bat izanik,
etxe askotara bixitatxoak
egin da dauzkat nik.
Musu gozo ta laztanik,
aurki badute azkenik,
bertso berritan nik ez det jarri
ikusten ez danik.

6-
Mendizabalen galdera, konturatutzen al gera?
Izan liteke irabazia
da berdin galera.
Gora-bera eskallera,
naiz ezkondu legera,
alde aundia izan liteke
gizonetik gizonera.
7-
Au dijoa Unairentzat,
bere antzeko askorentzat,
da zuentzako alperrik dira
otoitz eta mezak.
Utzitzen dira errezak,
au dakar federik ezak,
arrokeriak Iekurik ez du
barkamenarentzat.

8-
Paradisoko baratzan,
Bibliak or dion trazan,
Jaungoiko onak gizona egin zun
bere esperantzan,
Laister zan bera, zalantzan,
Aita Eternoa an zan,
gizona pozteko emakumea
egiña izan zan.

9-
Sarritan nago pentsakor,
berri txarrak emen da or,
garai bateko maitetasunak
ziraden aldakor.
Jaunak ez ote gera iñor,
edo ez ote gera nor?
Pamilitako ainbat eraso
fedea galtzetik dator.

10-
Zintzotasuna ez det gertu,
iñork nai banau aztertu,
baiña ala ere lengo federik
ez det nai baztertu.
Ezin niteke aspertu,
eta Jainkoa eskertu,
gaurko pena det gaztedi orri
nik ezin ulertu.

11-
Zuk daukazun pentsaera,
eta nere jokaera,
ezin litezke etorri noski
alkarren parera.
Gaurtik berrogei urtera,
bizirik baldin bazera,
orain daukazun pentsamoldetik
aldatuko zera.

12-
Nai degun ainbeste zori,
ez etortzen edonori,
gure inguruz ibilli arren
eunka eta eunka txori.
Al dana egite ori
gustatzen zaigu danori,
ondo da baiña gaitzikan egin
gabean iñori.

Iruzkina Idatzi

Captcha image